Alapszabályunk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorer

Vasutas Világjáró Klub

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapszabálya

 

 

 

 

 

 

Módosítva: 2011. 01. 08.


I.

 

Az egyesület neve, székhelye

 

1./            Az egyesület elnevezése:                        Explorer Vasutas Világjáró Klub

 

                Rövidített neve:                                 EVVK

 

2./            Az egyesület székhelye:                         2730 Albertirsa, Temesvári u. 10.

                Az egyesület ügyviteli központja:          6100 Kiskunfélegyháza, Gábor Áron u. 11

 

Az egyesület levelezési címe: 2730 Albertirsa, Temesvári u. 10.

 

3./            A klub célja:

a./ A tömegbázis/tagság természet és környezetbarát gondolkodásmódra és, egészséges életmódra nevelése. Céljai közé tartozik még, meghatározni helyünket a III. évezred Európájában, humánus európai gondolkodásmódra nevelés, a helyes értékítélet kialakítása.

b./ A természetjárás iránti érdeklődés felkeltése, segítség nyújtása a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

c./ A vonatozás és a vasút rejtett perspektíváinak feltárása, ezen utazási forma népszerűsítése.

d./ Az utazási kultúra megteremtése

e./ Bármely tag részére hozzáférhető - a lehetőségekhez mérten - naprakész információ nyújtása, utazási tanácsadás a tanácstalanoknak, kapcsoltat tartás külföldi vasutas világjárókkal.

f./ Egyszerű körülmények között lehetőség biztosítása a közérdeklődésre számot tartó helyek, nevezetességek, események, látnivalók, látogatására Európa-szerte.

g./ Egészségügyi, egészségmegőrző és rehabilitációs programok szervezése.

h./ Mindezek karitatív formában történő lehetővé tétele -az egyesület felhasználható pénzeszközeinek függvényében- mindazon rétegek számára is, akik anyagi helyzetüknél fogva nem engedhetnék ezt meg maguknak

 

4./            Tevékenységi köre:

Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,

Egyéb sporttevékenység, hegyi vezetés

A klub tevékenységi köre egész Magyarországra kiterjed, tevékenységében a turizmus a meghatározó.

Ismeretterjesztő társadalmi szervezetként fejti ki tevékenységét, elsősorban a vasutas dolgozók, és azok családtagjai körében. Mindemellett anyagi lehetőségeihez mérten figyelmet fordít 3-14 éves ifjúsági korosztály helyes nevelésére, az idősebb korosztály, valamint hátrányosabb helyzetű társadalmi rétegek és mozgalmak felkarolására, támogatására.

 

Az egyesület elsődlegesen nem gazdasági tevékenység végzésére jött létre.

Az egyesület - céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – kiegészítő jelleggel, gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az egyesület profiljába tartozó gazdaság-vállalkozási tevékenységből származó bevétel az egyesület céljainak elérése érdekében az egyesület működésének biztosítására, kiadásaira fordítandó.

 

Az egyesület erőforrásainak függvényében KIFEJEZETTEN KIEGÉSZÍTŐ tevékenységként az alábbi gazdasági-vállalkozási tevékenységeket folytatja.

  • Fordítás, tolmácsolás
  • Egyéb foglalás
  • Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
  • VILÁGHÁLÓ –Portál szolgáltatás
  • Alapfokú oktatás, oktatást megelőző nevelés, gyermekek napközbeni ellátása

 

 

5./            A klub vagyona: a klub vagyona

a tagok tagdíj befizetéséből

a céljainkat elfogadó egyének és szervezetek befizetéseiből

és az egyesület által folytatott gazdasági tevékenységből származó haszonból áll. A kiegészítő gazdasági vállalkozási tevékenység által szerzett jövedelem nem haladhatja meg az összbevétel 30%-át.

 

6./            A klub emblémája:

Explorer

Vasutas Világjáró Klub

„Explorer” szó:

Betűnagyság 16

Betűtípus: Copperplate Gothic Bold

Kapitális „E” betűt, azonos betűnagyságú és típusú kiskapitális fontok követnek.

„Vasutas Világjáró Klub” szavak

Betűnagyság: 12

Betűtípus: Times New Roman

Mindhárom szó azonos betűnagyságú és típusú kapitális fontokkal kezdődik.

 

II.

A klub szervezete

A./     A közgyűlés

1./            A klub legfelsőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összességéből áll.

                A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

                a./ a klub megalakulásának, vagy más szövetséghez történő csatlakozásnak, valamint más egyesülettel történő egyesülésnek, vagy feloszlásának kimondása,

                b./ az alapszabály megállapítása, elfogadása, illetve módosítása,

                c./ az egyesület működésével kapcsolatos szabályzatok elfogadása,

                d./ az elnök, és az elnökség megválasztása,

                e./ a klub tartalmi tevékenységének meghatározása,

-          az elnökség beszámoltatása a két közgyűlés közötti időszakban végzett munkájáról és a gazdálkodásról,

-          a tagdíj és a pártoló tagdíj alsó határának megállapítása,

                f./ az éves beszámoló, a következő évi költségvetés elfogadása,

                g./ bármely tag tagsági viszonyának kizárással történő megszüntetése.

Az alapszabály módosításához, a tag kizárásához és a klub feloszlásának (megszűnésének) kimondásához a határozatképes közgyűlésen megjelent tagok kétharmadának egybehangzó szavazata (minősített többség) szükséges.

 

2./            A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell összehívni.

3./            A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van.

4./            A határozatképtelenség esetén a közgyűlés 15 napon belül történő újbóli összehívása esetén – az eredeti napirendben szereplő kérdésekben – a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontját a meghívóban is meg lehet jelölni.

5./            A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

               Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

6./            A klub közgyűlései nyilvánosak.

7./           A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet.

8./            A közgyűlés alkalmával reprezentáció megengedett.

 

B./     Az egyesület képviseleti és ügyintéző szerve

 

                 Az elnökség

1./            Az elnökség az elnökből és legalább két alelnökből áll.

2./            Az elnököt és az elnökségi tagokat a közgyűlése közvetlenül, nyílt szavazással, 5 /öt / évi időtartamra választja.

 

                Az elnökség hatáskörébe tartozik:

1./            A klub tevékenységének irányítása két közgyűlés között.

2./            A közgyűlés előkészítése és határozatainak végrehajtása.

3./            Tagfelvétel.

4./            A klub költségvetésének az elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése.

5./            A tisztségviselők tiszteletdíjának megállapítása a jogszabályok keretei és előírásai szerint.

5./            Az éves programterv jóváhagyása.

6./            A programokban való részvételre, és azok lebonyolítására vonatkozó szabályzatok, utasítások és közlemények jóváhagyása.

7./            Egyéb referens személyek megbízása.

8./           Az egyesület konkrét gazdasági-vállalkozási tevékenységének folytatásról történő döntés és a tevékenység lebonyolítása.

 

                Az elnök

                A klub elnöke vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli a klubot. Irányítja és ellenőrzi a klub tevékenységét. Irányítja a klub gazdálkodását, gazdasági-vállalkozási tevékenységét. Két elnökségi ülés közt eljár az elnökség nevében, erről a tevékenységről beszámol a soron következő ülésen. Intézkedik és dönt a közgyűlés, vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. Összeállítja, és az elnökség elé terjeszti az éves programtervet, a programokban való részvételre, és azok lebonyolítására vonatkozó szabályzatokat, utasításokat és közleményeket. Az elnök jogosult a klubot képviselni bíróság, hatóságok és más harmadik személyek előtt. Az elnök aláírási jogát úgy gyakorolja, hogy az aláírási címpéldányon szereplő módon az előírt, előnyomott vagy nyomtatott klub szöveg alá önállóan a teljes nevét írja.

                Az elnök akadályoztatása esetén képviselői jogait írásban az elnökség egy vagy több tagjára ruházhatja, meghatározva, hogy a helyettese illetve helyettesei mely esetekben gyakorolhatják önállóan és mely esetekben együttesen az aláírási jogokat.

               

                Az alelnök:

                Végre hajtja a közgyűlés, az elnökség, illetve az elnök által hatáskörébe utalt feladatokat. Külön megbízás alapján helyettesíti a feladatai ellátásában akadályoztatott elnököt.

 

                Az Elnökség ülésrendje és döntéshozatala

1./            Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente ülésezik. Az elnökségi ülést a klub elnöke hívja össze. .

2./            Az Elnökségi ülést össze kell hívni, ha az elnökség tagjainak fele azt kezdeményezi.

3./            Az Elnökség határozatképes, ha a tagok legalább fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnökség döntéseiről a hiányzó tagot értesíteni kell.

4./            Az elnökségi üléseken reprezentáció megengedett.

 

                 Az elnökség jogai és kötelességei:

1./            a./ a két közgyűlés közötti időszakban a klub ügyintéző és végrehajtó szervezete

                b./ előkészíti a közgyűlés anyagát

         c./ a közgyűlés és az elnökség határozatainak és ajánlásainak végrehajtása

         d./ felelős a gazdálkodási, pénzügyi és egyéb kérdésekben

 

2./            A klub iratait és egyéb hivatalos okmányait a klub elnöksége kezeli. Az iratokba az ok és cél megjelölésével a klub bármely tagja előzetes egyeztetés alapján betekinthet.

3./            Az elnökség a polgári jog általános szabályai szerint felel a képviseleti jogkörükben a klubnak okozott kárért.

4./            A klubbal szemben keletkezett károkozás miatt indult eljárásokban az egyesületet az elnök képviseli.

 

 

 

                Tisztviselők

Esetenként a klub működése megkívánja szakértők -Pl. ifjúsági-, művészeti-, informatikai-, MÁV- vagy civil referens, illetve egyéb aktivisták- bevonását a kitűzött feladatok megoldására. Ezen tisztviselők lehetnek a klub tagjai, vagy szükség szerint külső természetes, illetve jogi személyek. Kinevezésükről -az elnök vagy az elnökség dönt. A tisztviselők munkájukért tiszteletdíjat kaphatnak, és indokolt költségeiket az egyesület megtéríti.

 

                A klub és tagjai anyagi felelőssége

                A klub vagyonával önállóan gazdálkodik. A klub tartozásaiért, károkozásáért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl, az egyesület tartozásaiért és károkozásáért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

III.

A tagok jogai és kötelességei

 

1./            A tag jogai:

                a./ részt vehet a klub tevékenységében és rendezvényein,

                                                                                                                                                                                b./ részt vehet a klub közgyűlésén, ott választhat, és választható a klub elnökének, elnökségébe illetve egyéb szerveibe,

                c./ észrevételeket és javaslatokat tehet a klub működésével kapcsolatban,

                d./ minden egyesületi tag egy szavazati joggal rendelkezik, melyet csak személyesen gyakorolhat,

2./            A tag kötelességei:

                a./ betartani a klub alapszabályát, illetve a közgyűlés vagy az elnökség által hozott határozatokat, szabályzatokat és utasításokat,

                b./ tevékenységével elősegíteni a klub gazdasági, társadalmi és nevelési célkitűzéseinek megvalósulását,

                               c./ taghoz méltó magatartást tanúsítani a klub rendezvényein és összejövetelein,

                d./ egyesületi tagdíjat fizetni a közgyűlés által meghatározott mértékben. A tagdíj élőmunkával megváltható.

               

3./            Pártoló tag jogai

                a./ részt vehet a klub tevékenységében és rendezvényein,

                b./ részt vehet a klub közgyűlésén

               

4./            Pártoló tag kötelességei:

                a./ betartani a klub alapszabályát, illetve a közgyűlés vagy az elnökség által hozott határozatokat, szabályzatokat és utasításokat,

                b./ taghoz méltó magatartást tanúsítani a klub rendezvényein és összejövetelein,

                c./ pártolói tagdíjat vagy hozzájárulást fizetni, a közgyűlés által meghatározott mértékben.

 

IV.

A klub tagjai

 

1./            A klub tagja lehet minden olyan természetes személy, aki a tagsági viszonyból eredő kötelezettségeket vállalja, illetve az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és a klub céljainak megvalósulásához anyagilag és erkölcsileg is hozzájárul. E mellett elkötelezi magát az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő személyes közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére.

2./            Kiskorú személy csak törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulásával vehető fel tagnak.

3./            A klubnak pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi magán-, illetve jogi személy, aki adományaival segíti a klub munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

4./            A klub tagja, a tagsági viszonyával összefüggésben, más harmadik személynek vagy a klubnak okozott kárért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel.

 

V.

Tagsági viszony létrejötte és megszűnése

 

 

1./            A klubba tagként való belépés önkéntes.

2./            A tagjelölt felvételéről -annak írásos kérelme alapján- a klub elnöksége dönt. A tagjelölt a kérelem benyújtásakor -az elnökség által meghatározott mértékű- ügyintézési költséget köteles fizetni.

3./            Tagsági viszony az elnökség döntését követően a tagdíj befizetésének időpontjától kezdődik.

4./            Tagsági viszony megszűnik

                a./ Ha a tag elhalálozik.

                b./ Ha a tag kilépési szándékát írásban közli a klub elnökével.

                c./ Ha a közgyűlés a tag kizárására vonatkozó határozatot hoz.

                d./ Ha a tag a tagdíjfizetésre vonatkozó kötelezettségét az elnökség felszólítását követő 30 azaz harminc napon belül sem teljesíti.

 

 

VI.

A klub megszűnése

 

 

1./            Megszűnik a klub, ha

                a./ feloszlását a klub közgyűlése kimondja,

                b./ ha más egyesülettel, szervvel vagy egyéb szervezettel összeolvad, egyesül,

                      c./ ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv keresete alapján a bíróság feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

 

2./            A klub megszűnése esetén a klub vagyonát elsősorban a klub tartozásainak kiegyenlítésére kell fordítani. A hitelezői igények kielégítését követően fennmaradó vagyont a klubbal munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban álló személyek szerződésben rögzített díjazására kell fordítani, majd az e fölött megmaradó vagyont a klub tagjai között vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

 

VII.

Záró rendelkezések

 

 

1./            A klub gazdasági évén naptári évet kell érteni.

2./            Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi II. tv., valamint a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

3./            Jelen alapszabály egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem vonja magával az egész alapszabály érvénytelenségét.

 

Jelen alapszabályt a közgyűlés 2011. év január hó 08. napján  tartott közgyűlésén, 0011/2011 sz. határozattal fogadta el.

 

Kiskunfélegyháza, 2011.01.08.

 

 

 

 

Egyesületi elnök

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető

 

 

 

 

 

Hitelesítő tag 1                                                                                                                     Hitelesítő tag 2 

 

 

 


 Keresés

fészbuk szociál

Karrier

evvk logoExplorer Vasutas Világjáró Klub Magyarország legnagyobb vasúti szabadidős szervezete túravezetőt keres, hosszútávra, alkalmi munkára (átlag évi 10 munkanap + a csatlakozó hétvégék).

Angol nyelvismeret, utazási gyakorlat szükséges.

Túravezetői, magashegyi túravezetői vizsga, előny.

Vasutasok, kalauzok, pénztárosok, jelenkezését is elfogadjuk, sajnos főállást nem tudunk biztosítani.

Érdeklődni, esténklént: 0630/9634-325

Szakmai önéletrajzokat szíveskedjetek az info@evvk.hu -ra megküldeni.

Köszönjük:EVVK

Kiemelt partnereink

EVVK

sziamaci

iho

 

Kellékek

Rendeld meg még ma!

EVVK póló gyülekezőkre: sárga drapp, kék (új!) színben 900 Ft

EVVK felfújható nyakpárna vonatos utazásokhoz 650 Ft

EVVK alumínium kulacs, karabinerrel a túrákhoz 950 Ft

EVVK nyakba akasztható pénztárca a biztonságért 650 Ft 

 

EVVK extrém túrákhoz túlélő csomag 1000 Ft

 

 

EVVK

szállás